Gönderi Türleri

Gönderi Türleri

TAOM 2024 GÖNDERİ TÜRLERİ

Sayın Araştırmacılar,

TAOM 2024’ün genel teması “Araştırma ve Uygulamada Geleceğin İş Tasarımı”dır. Bu toplantı ile yenilikçi yaklaşımlarla sürekli değişen ve karmaşıklaşan geleceğin iş tasarımını derinlemesine araştırmayı; kurumsal performansı ve çalışanların refahını optimize etmek için yeni standartlar belirlemeyi amaçlıyoruz. Bu tema doğrultusundaki çalışmalarınızı bekliyoruz. Ancak bu tema dışında yer alan çalışmalar da gönderilebilir. Çağrımız yönetim organizasyon alanına ilgi duyan bütün araştırmacılara açıktır. TAOM 2024 kapsamında aşağıdaki gönderim türleri kabul edilecektir.

Gönderilen bildiriler daha önce bir etkinlikte sunulmamış olmalıdır. Gönderilen bildiriler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Hakem sürecinde olan çalışmalar, TAOM 2024 öncesinde basılı veya çevrimiçi olarak yayınlanmamış olmalıdır.

Kongreye katılan araştırmacılardan beklenen, bulgularını titizlikle tasarlamak, uygulamak, analiz etmek, raporlamak ve sunmaktır. Araştırma titizliği, araştırmanın dikkatli tasarımı, yürütülmesi, analizi, sonuçların yorumlanması ve verilerin saklanmasını içerir. Araştırmanın sonuç ve tartışma bölümünde bulguların kısıtları ve katkısı ortaya konmalıdır.

1. Bildiri Gönderimi

Başvuru süreci:

Bildiri gönderim kuralları şu şekildedir:

 • Her bildiri yalnızca bir ilgi grubuna (İG) gönderilebilir.
 • Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak gönderilebilir. Türkçe çalışmalarda, Türkçe özetin yanı sıra İngilizce özet ve anahtar kelimeler de sunulmalıdır.
 • Özet en fazla 200 kelime olmalıdır. En az 5 anahtar kelime olmalıdır.

 • Genişletilmiş özet (tablo, şekil ve referanslar dahil olmak üzere en az 3000 kelime) veya tam metin bildiriler kabul edilmektedir.

 • Bir yazar yıllık toplantıya en fazla iki bildiri ile katılabilir.
 • Her bildiri 3 hakem tarafından değerlendirilir. Değerlendirmeler çift kör hakemlik olarak yapılacaktır.
 • Bildiriler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Hakem sürecinde olan yayınların Türk Yönetim Akademisi (YAD) yıllık toplantısı öncesinde çevrimiçi veya basılı olarak yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Kongreye katılacak araştırmacıların çalışmalarının tasarımını, kuramsal arka planını, araştırma etiğine uygun veri toplama ve analizini, bulguların objektif sunumunu, sonuç ve çalışmanın alana katkısına ilişkin tartışmayı titizlikle yürütmeleri beklenmektedir. Araştırma titizliği; dikkatli tasarım, uygulama, analiz ve sonuçların yorumlanması ile verilerin saklanmasını içerir. Araştırma, olguların ve bulguların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan bir sonuç içermelidir.
 • Yazarların bildirilerini sundukları oturumlarda, tartışmalara katılma ve soruları cevaplama konusunda hassasiyet göstermeleri beklenmektedir.
 • Türk Yönetim Akademisi, TAOM 2024 sırasında serbest fikir alışverişi ve yapıcı eleştiri ortamını teşvik eder. Üyelerin araştırmalarını ve görüşlerini diğer üyelerle paylaşmaya istekli olması arzulanmaktadır.
 • Üyelerin bildiri sunma, oturum başkanlığı, tartışmacı veya panelist olarak üstlendikleri görevlerini yerine getirmesi, yıllık toplantıya katılamama durumu söz konusu ise toplantı organizasyon komitesi ile zamanında iletişime geçmesi beklenmektedir. Aksi durumda YAD’ın katılmama politikası uygulanacaktır.
 • Bildiri gönderimi son tarihinden sonra bildiri adı, yazar adı, özet ve metinde değişiklik yapılamaz.

NOT: Çalışma göndermek için Türk Yönetim Akademisi Derneği üyeliği zorunlu değildir. Ancak kabul edilen çalışmaların programda yer alabilmesi için yazarların TAOM 2024 Yıllık Toplantısına kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt öncesinde de Türk Yönetim Akademisi Derneği’ne üye olmaları gerekmektedir.  Üyelik İçin Tıklayınız

Sisteme Yükleme:

 • Çalışmalar PDF formatında yüklenmelidir.
 • Bir İlgi Grubu (İG) seçilmelidir.

Hakem Süreci:

 • Çift-kör hakem değerlendirilmesi: Gönderilen bildirilerde yazar adları ya da yazar kimliğini ifşa edecek bilgiler yer almamalıdır. Yazar bilgisi içeren çalışmalar reddedilecektir. Yazarlarla ilgili bilgilere sadece başvuru formunda yer verilmelidir.
 • Yazım kurallarına uygun hazırlanmayan çalışmalar hakem değerlendirmesi sürecine alınmayacaktır.
 • Gönderiler üzerinde, gönderi son tarihinden sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Academy of Management Journal (AMJ) Yazım Stili:

Örnek için tıklayınız.

2. Makale Geliştirme Çalıştayı İçin Çalışma Gönderimi

Makale Geliştirme Çalıştayı’nın (Paper Development Workshop- PDW) amacı, yazarlara etki faktörü yüksek dergilere göndermek için çalışmalarını geliştirmelerinde rehberlik ve destek sağlamaktır. PDW yazarlara diğer kıdemli akademisyenlerin ve tartışmacıların tecrübe ve uzmanlıklarından edindikleri bilgilerinden faydalanabilecekleri önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda TAOM 2024, doktora öğrencileri ve erken kariyer evresindeki akademisyenler de dahil olmak üzere tüm seviyelerdeki bilim insanlarını aktif bir şekilde bu çalıştaya katılmaya davet etmektedir.

PDW’lerin standart konferans oturumlarından farkı, oturumların tamamen makale geliştirme üzerine odaklanmasıdır. Bu çalıştaylar, sunulan makalelerin kalitesini ve yayın potansiyelini artırmayı amaçlayan derinlemesine tartışmalara ve yapıcı geri bildirimlere zemin hazırlayan önemli bir platform olarak değerlendirilebilir.

Her bir oturumda sunulacak makale, yazarın ilişkilendirdiği İG tarafından seçilen daha önce yüksek faktörlü dergilerde yayınları, hakemliği veya editörlüğü bulunan kıdemli tartışmacı/tartışmacılar ile eşleştirilir. Kıdemli tartışmacı/tartışmacılar, TAOM 2024 toplantısı öncesinde meslektaşı tarafından yazılmış makaleyi gözden geçirme ve yazılı geri bildirim sağlama görevi üstlenirler. Böylece sunum oturumu sırasında daha derinlemesine tartışmalara olanak tanınır.

Başvuru Süreci:

Çalışma göndermek için lütfen İG’lerden birini seçiniz. PDW çağrısını incelemenizi ve bu yılki toplantı teması ile uyumlu olduğundan emin olmanızı öneririz. Çalışmalar aşağıdaki yönergeye uygun olarak tek bir belgede (Türkçe ya da İngilizce) sunulmalıdır:

 1. Sayfa: Başlık Sayfası
 • Çalışmanın başlığı
 • Özet en fazla 200 kelime olmalıdır. Türkçe çalışmalar için İngilizce özet ve anahtar kelimeler de sunulmalıdır. Araştırmanın tasarımı, kuramsal arka planı, veri toplama ve analiz, bulgular, sonuç ve alana katkı özet içinde açıklanmalıdır.
 1. Sayfadan itibaren geliştirilmesi istenen makale çalışması tablo, şekil ve referanslar dahil olmak üzere en az 3000 kelime olarak hazırlanmalıdır.

Sisteme Yükleme:

 • Çalışmalar PDF formatında yüklenmelidir.
 • Bir İG seçilmelidir.

Başvuru süreci veya özel sorularla ilgili daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin. Önerilerinizi dört gözle bekliyoruz.

Academy of Management Journal (AMJ) Yazım Stili:

        Örnek için tıklayınız

3. Sunum Sempozyumu İçin Öneri Gönderimi

Sunum Sempozyumu, Yönetim ve Organizasyon alanıyla ilgili bir tema veya sorunsal üzerine önceden hazırlanmış bir dizi sunumu içerir. Sempozyum, bir konunun veya sorunsalın farklı araştırmacıların bakış açılarından araştırılması sonucu, konuya ilişkin benzer ve farklı perspektiflerin bir bütün olarak irdelenmesini ve tartışılmasını sağlar. Sunum sempozyumu en az üç ve en fazla beş sunucudan oluşur. Sunum sahiplerinden biri, oturum başkanı olarak görev alır. Sempozyumun başlığı her sunumun başlığıyla ilişkilendirilir. Sunumlar çok yazarlı olabilir, her yazarın ismi sempozyum programında listelenir. Oturum başkanı, sempozyum önerisinin içeriğinin hazırlanması ve TAOM 2024 gönderi sistemine yüklenmesi sürecinden sorumludur. Sempozyumun sponsorluğunu bir İG tek başına üstlenebilir veya en fazla üç İG sempozyuma sponsor olabilir.

Lütfen Sunum Sempozyumu önerinizi aşağıdaki yönergeye uygun şekilde hazırlayınız:

Başvuru Süreci:

Sunum sempozyumu önerisi, aşağıdaki yapıya uygun olarak tek bir belgede (Türkçe ya da İngilizce) sunulmalıdır. Başlık sayfası (1 sayfa), sempozyumun özeti (3-6 sayfa), sunumlar (her sunum için 2-5 sayfa).

Başlık sayfası:

 • Sunum Sempozyumunun başlığı
 • Tüm katılımcıların tam isimleri ve çalıştığı kurumları
 • İlişkili olduğu düşünülen İG gruplarının listesi (en fazla 3 İG)

Sempozyum özeti (3-6 sayfa):

 • Sempozyumun konusunun potansiyel İG’lerin ilgi alanına neden gireceğini açıklayınız. Önerdiğiniz sempozyumun amaçlarını, özellikleri ve metodolojisi belirtiniz (min.100-max. 400 kelime).
 • Sunum yapacak araştırmacıların kısa özgeçmişlerini yazınız (min. 100- max. 200 kelime)
 • En az beş anahtar kelime belirleyiniz.
 • Sempozyumun 90 dakikalık formatını nasıl planladığınızı anlatınız (konuşmacı sayısı, tartışma, soru-cevap, vs.)-max. 200 kelime.

Sunumlar (2- 5 sayfa):

 • Sempozyuma katılan yazarlardan (referanslar, tablolar, şekiller hariç) en fazla 5 sayfalık sunumlarını talep ediniz. Sunumlara, tablolar ve şekiller için 2 sayfa eklenebilir.

Sempozyum örneği (90 dakikalık) aşağıdaki gibi olabilir:

 • Konuya ve katılımcılara kısa bir giriş (5 dakika)
 • Sunumlar (her biri 5-10 dakika)
 • Moderatörlü grup tartışması (20-30 dakika)
 • İzleyici soruları/yorumları (25 dakika)
 • Katılımcıların sonuç bildirimleri (20-30 dakika)

Sisteme Yükleme:

 • Çalışmalar PDF formatında yüklenmelidir.
 • Sempozyum önerisi için toplantı ana teması dışında potansiyel en fazla 3 (üç) İG seçilmelidir.

Hakem Süreci:

Sempozyumlarda tek-kör hakem sistemi uygulanır. Yazar ve gönderen bilgileri hakemler tarafından bilinir ancak hakem bilgileri yazarlar tarafından bilinmez. TAOM 2024 gönderileri için belirlenen son tarihten sonra gönderilen panel önerileri üzerinde değişiklik yapılamaz.

Lütfen Dikkat:

Sunumlarda adı geçen tüm yazarların TAOM 2024 Yıllık Toplantısı’na katılmak için kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt öncesinde de Türk Yönetim Akademisi Derneği’ne üye olmaları gerekmektedir. Sunum Sempozyumu için önerilen katılımcıların tümünden katılım onayı alınmalıdır. Sempozyum önerinizin kabul edilmesi durumunda, oturumu yönetme, katılımcıları organize etme, gerekli kaynakları sempozyumdan önce hazırlama da dahil sempozyum oturumunun sorunsuz işlemesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir aksaklık durumunun TAOM 2024 Program Komitesi’ne zamanında bildirilmesi gerekmektedir.

Academy of Management Journal (AMJ) Yazım Stili:

Örnek için tıklayınız